Rechtspraak in de Ginckel onder de lindeboom.


Het gebied Ginckel bij Amerongen-Leersum wordt al genoemd in 777 als Villa Gengiloe  en was het bezit van de abdij van Fulda

 het gebied was in de vroege middeleeuwen reeds bewoond en de nederzetting bevond zich op de grens van Amerongen en Leersum,

en was gelegen op de Ginkelse Engen 

 in de vroege middeleeuwen was dit Ginkelse gebied met de Ginkelse veenen één geheel

  en vormde toen met de Ginkelerweide het voormalige gerecht Ginckel  met een eigen gerichtsbank en gerichtslinde,

recht sprak men onder de lindeboom die nu nog te zien is aan het begin van de Haarweg  te Overberg bij boerderij de Heuvel.

Het  was  de gerichtsboom van het voormalige gerecht  "Ginckel."

Het gericht was in feite een buurtsgericht van het gebied Ginckel en was zelfstandig in de buurtspraak.

De gerichtsboom heeft vermoedelijk dienst gedaan tot 1600 en is een herplanting van een eerdere boom op ongeveer dezelfde plaats.

Na 1600 behoorde het gebied tot 1632 bij Amerongen.

Na 1632 werd het gebied opgesplitst tussen de hoge heerlijkheid Amerongen en de hoge heerlijkheid Zuilesteijn, 

en zo ontstond de Jurisdictie van Amerongen Ginkel en Elst en de Jurisdictie Zuilesteijn Leersum en Ginkel met eigen rechtspraak over hun gebied, ook een galg was in de twee heerlijkheden aanwezig.

Er is hier dus na 1632 een tijdlang sprake geweest van 2 Ginkelse gebieden een  Amerongs deel de Ginkelse Veenen en een Leersums deel

Toen de turf uit de Ginkelse veenen ( hoogveen) geheel was afgegraven en landbouwgrond was geworden kreeg dat gebied een andere naam, eerst de Haar,

 nu Overberg genoemd.

 Het Leersumse deel, De Ginkel, met de Ginkelse bergen, Ginkelse Duinen en het Ginkelse veld.

 

De Ginkelse bergen nu genoemd De hoge Ginkel, het Ginkelse veld nu Leersumse veld en plassen.

De Leersumse plassen ontstonden door het uitbaggeren van de turf ( laagveen )

Aan weerskanten van de Ginkelseweg bevond zich tot ongeveer 1635 nog afwisselend een dikke of dunnere laag hoogveen dat niet veel later volledig is afgegraven en als turf verkocht, daarna is het afgeveende gebied als landbouwgrond in gebruik genomen er werden veel schapen gehouden, van de vele schaapskooien is er nu nog maar een over

maar deze is niet meer in gebruik.

 


De Ginckelse gerichtslinde.

De mooie en zeer oude lindeboom met een omvang van ruim zes meter is waarschijnlijk 450 jaar oud.

Het is nog steeds een indrukwekkende lindeboom.

Linde bomen kunnen zeer oud worden soms wel 1000 jaar.

De ding- of rechtplaats onder de gerichtslinde. 

Als in de vroege Middeleeuwen recht werd gesproken, dan werd met een koord een gebied om de boom afgeperkt.
 Binnen dat gebied gold rechtsvrede en niemand mocht dat gebied betreden zonder te zijn gevraagd.
Het was de plaats waar Schout en Schepenen zetelde en tenminste 3 maal per jaar het jaargeding plaatsvond

Als er aanleiding toe was dan konden Schout en Schepenen vaker samenkomen onder de gerichtslinde om geschillen te beslechten,

De aankondiging daarvan werd met een plakkaat aan de boom bevestigd.

Het jaargeding was een soort algemene en openbare vergadering waarbij alle gebiedsbewoners aanwezig waren,

 de buurtbestuurders de problemen van het gebied bespraken en tevens recht werd gesproken.

De jaargedingen vinden hun oorsprong in de middeleeuwse agrarische samenleving.

 Het was van belang voor de regeling van de goede gang van zaken in de buurt Ginckel.
Op dit buurt geding werden de rechtsgewoonten, de toepassingen en de vernieuwingen ervan en de heerlijke rechten
in herinnering gebracht. Vaak werd het landrecht voorgelezen. Er werden nieuwe
verordeningen afgekondigd en heffingen opgelegd. De gebieds bewoners konden klachten
indienen, hun geschillen naar voren brengen en misdrijven aanbrengen.

Er werden geschillen betreffende grondbezit behandeld,
en zaken betreffende schulden en geleverde goederen en diensten of het niet nakomen van gemaakte afspraken, misdadigers veroordeeld.

De schepenbank vergaderde onder de breedgetakte linde en sprak er recht onder de blote hemel en "bij klimmende zonne".

Er werd een uitspraak gedaan, veroordeeld of vrijgesproken.


Auteursrecht: © Gerard van Ginkel 2008-2013

 
Gegevens en of afbeeldingen zoals gepubliceerd op deze site mogen onder geen beding worden verkocht of verspreid voor 
commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere 
publicatie, hetzij in de vorm van een druk, hetzij in elektronische vorm, zonder 
schriftelijke toestemming van de auteur. Verwijzingen naar de gegevens op deze site in eigen 
                                          publicaties is toegestaan, echter alleen met volledige bron vermelding en plaats op het internet dus: www.ginkelgenealogie.nlwww.ginkelgenealogie.nl 

Doet u dit niet dan maakt u inbreuk op de auteursrechten van de samensteller.


02-02-2013