Jan Hendrixsz van Ginckel.


Bron: Gemeente archief Veenendaal.

Bewerking:  Historische Vereniging Oud Veenendaal. 

index op het veenregister Veenendaal. Boek13/1618/110

Jan Henricxsz van Ginckel heeft de huijssinge,

hoffstede ende landt "den Hup" gehuijrt voor

drie jaeren ingaende petri 1619 aanstaande om 28 gulden

vry gelt van contributie ende ongelden. Te

betaelen alle halff jaer ende soe hy altijt op

het halff jaer nijet betaelt sall de vordere huijr-

cosseren, indien de veenraeden gelieft, volgende

de huijrcedulle.


Jan Henricxks van Ginckel heeft, van de veenraden, de hofstede en het land "de Hup" gehuurd voor 28 gulden, vrij van contributie en belastingen.

Hij huurt het voor drie jaar, ingaande 22 februari 1619.

De huur moet elk halfjaar betaald worden.

Mocht er aan het eind van het huurcontract een huurschuld zijn dan gaat die over, als de veenraden dat willen, naar de volgende periode.


Transcriptie door Jaap Drost.

2008


15-05-2008